Турківська районна рада

Звіт про стратегічну екологічну оцінку Сянківської сільської ради

Переглядів: 2638

Сянківська сільська рада забезпечує складання звіту про стратегічну екологічну оцінку після врахування зауважень і пропозицій, отриманих у процесі громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання таку інформацію:

  1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Проект генерального плану села Сянки розроблений на підставі рішення Сянківської сільської ради від 31.12.2015 р. № 26.

Відповідно до ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови та іншого використання території населеного пункту.

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, традиційного характеру середовища історичних населених пунктів.

Генеральним планом села Сянки вирішуються наступні питання:

-   обґрунтування   майбутніх потреб і   визначення   переважних напрямів використання територій;

-   урахування державних, громадських і   приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипо- жежного та іншого законодавства;

-   обґрунтування та визначення територій для містобудівних потреб;

-   забезпечення раціонального розселення та визначення напрямів сталого розвитку населеного пункту;

-   визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно-оздоровчу,   наукову,   естетичну,   історико-культурну   цінність, встановлення  передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;

-   розроблення   містобудівних   заходів   щодо   охорони   довкілля   та раціонального використання природних ресурсів;

-   розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпеки.

2. Характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено.

В населеному пункті наявне централізоване водопостачання більшої частини житлової забудови та громадських будівель. На даний час забезпечення населення та громадських будівель питною водою здійснюється з водозабору, розміщеного на північний захід від с. Сянки біля річки Сян (українсько-польського кордону).

3. Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу.

На схід від с. Сянки проходить національна автодорога державного значення Н-13 Львів-Самбір-Ужгород з смугами відведення 16,5 м в кожні сторону від осі автодороги (33 м). Санітарно-захисна зона від автодороги слід встановлювати з урахуванням забезпечення в житловій забудові нормативних рівнів шуму і забруднення атмосферного повітря, але не менше 50 м. Дана зона є витримана до житлової та громадської забудови.

Через центральну частину населеного пункту проходить залізнична колія Ужгород-Львів з межами відводу у вигляді кадастрових ділянок та санітарно-захисними зонами 100 м згідно з Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів. В санітарно-захисну зону від залізничних колій потрапляють 5 житлових та 2 багатоквартирні житлові будинки.

Також на території села Сянки функціонують наступні об’єкти дільничної залізничної станції РФ «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»: Самбірська дистанція електропостачання, локомотивне депо огляду локомотивів, пункт технічного огляду вагонів ВП «Ужгородське вагонне депо», насосна фільтрувальна станція, майстерня ВП «Львівське теруправління», очисні споруди.

В північно-східній частині населеного пункту функціонує кладовище, яке пропонується закрити у зв’язку з тим, що в межі його санітарно-захисної зони 300 м потрапляє значна кількість житлових будинків та не дає можливості подальшого розвитку для проектованої житлової забудови.

Санітарно-захисні зони закритих кладовищ по закінченні кладовищного періоду (20-25 років) може бути зменшена до 100 м відповідно до табл. 9.1 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій».

Вздовж автодороги Н-13 по території населеного пункту с. Сянки проходить нафтопродуктопровід ТОВ «Прикарпатзахідтранс» з охоронними зонами 100 м від осі в кожну сторону.

4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом.

Об’єкти та території природо-заповідного фонду на території проектування відсутні, отже вплив не передбачається.

5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного плануванням.

Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені вимогами чинного законодавства:

- просторово-планувальними рішеннями забезпечити дотримання нормативних санітарних розривів згідно вимог Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів ДСП № 173-96, протипожежних відстаней, охоронних зон навколо (вздовж) інженерних комунікацій тощо згідно вимог чинного законодавства;

- Сянківській сільській раді здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами, відповідно до вимог ст. 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення».

- вивезення побутових відходів з метою обмеження шкідливого впливу відходів на навколишнє середовище та здоров’я мешканців населених пунктів Турківського району Львівської області, згідно з договором від 29.01.2019 р. №1099 ТзОВ «Санком-Львів».

На захід від території с. Сянки проходить державний українсько-польський кордон. Згідно Закону України «Про прикордонну смугу», у межах неконтрольованої прикордонної смуги існує велика кількість обмежень для населених пунктів, які межують з державним кордоном. В загальному  обмеження в межах прикордонної смуги поширюються на випасання худоби, будь-яке будівництво, рубання лісу, роботи зі зміною водного режиму прикордонних водоймищ (річок, озер), порядок проведення сільськогосподарських та інших робіт і водокористування – усе це здійснюється чи встановлюється за погодженнями з відповідними управліннями Прикордонних військ.

6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків.

Негативного впливу на місцеве населення під час планованої діяльності не передбачається. Кумулятивні, синергічні, коротко-, середньо- та довгострокові негативні наслідки внаслідок реалізації генерального плану загалом не прогнозуються. З метою поліпшення навколишнього природного середовища встановлюються охоронні зони від інженерних мереж, санітарно-захисні зони від автодоріг, залізничних колій, кладовищ та виробництв і заводів.

Рослинний шар ґрунту, що утворюється внаслідок влаштування фундаментів, влаштування твердого покриття, мереж, проведення вертикального планування використовується для покращення родючості землі.

7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки запроваджуються заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень генерального плану села Сянки на довкілля та стан здоров’я населення, у першу чергу щодо:

— оптимізації організації виробничо-комунальних територій та забезпечення їх сумісності з житловою та громадською забудовою;

— вдосконалення та подальшого розвитку транспортної мережі села з урахуванням необхідності забезпечення протишумового захисту та дотримання нормативних санітарно-захисних зон від національної автодороги державного значення Н-13 Львів-Самбір-Ужгород та районної автодороги місцевого значення С141935 Біньова-Сянки, відстань від краю проїзної частини автодороги до житлової забудови прийнято  50 м;

— розширення мережі зелених насаджень загального та обмеженого користування з урахуванням нормативних показників; формування зелених насаджень спеціального призначення;

— визначення напрямків видалення твердих побутових відходів, що утворюються на території населеного пункту (Договір «Про надання послуг з вивезення побутових відходів від 22.07.2015 р. №1»);

—  проведення реконструкції головних споруд та мереж комунальних систем тепло-, електропостачання, водопостачання і шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій.

8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення.

Генеральним планом альтернативних варіантів не передбачається.

9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Моніторинг наслідків виконання документу не передбачається.

10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі

 для здоров’я населення (за наявності).

Транскордонний вплив під час реалізації планової діяльності відсутній.

11. Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку публікується у друкованих засобах масової інформації (не менш як у двох), визначених Сянківською сільською радою, та розміщується на офіційному веб-сайті сільської ради або Турківської райдержадміністрації.

Проект генерального плану с. Сянки, звіт про стратегічну екологічну оцінку та повідомлення про оприлюднення цих документів подає Сянківська сільська рада (на паперових носіях та в електронному вигляді) до обласних підрозділів з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я.

Замовник: Сянківська сільська рада.

82537, Львівська обл., Турківський район, с. Сянки,  вул. Липова Алея,

тел. (032 69) -3-36-67, веб-сайт: syanki82537@ukr.net.

 « повернутися до списку новин