Турківська районна рада

Організація охорони праці на підприємстві

Організація охорони праці на підприємстві

  Конституцією України передбачено право кожного громадянина на  належні, безпечні й здорові умови праці.

  Це право  реалізується через охорону праці, як систему правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

  Основними законодавчими актами з питань охорони праці є:

 • Закон України "Про охорону праці";    
 • Кодекс законів про працю України;   
 • Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування";                - інші законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці та промислової безпеки. (Держреєстр нормативно-правових актів з охорони праці (реєстр НПАОП) веде Держпраці. Покажчик НПАОП оновлюється  щопівроку та публікується на сайті Держпраці.)

  Безпосередньо на підприємстві приймаються локальні нормативні акти.                     Відповідно до ст. 13 Закону України "Про охорону праці" від 14.10.1992р. № 2694-XII роботодавець зобов’язаний розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці.                                                                                                                                                 При розробленні таких документів роботодавець повинен використовувати типові нормативні акти з охорони праці:

 • При створенні служби охорони праці (або призначенні відповідальної особи) з метою забезпечення функціонування охорони праці на підприємстві використовується Типове положення про службу охорони праці (НПАОП 0.00-4.35-04) , затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України  від 15 листопада 2004 р. №255.
 • На основі Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань  з питань охорони праці  (НПАОП 0.00-4.12-05), затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України  від 26 січня 2005 р. № 15 розробляється і затверджується відповідне  положення  про навчання і перевірку знань з питань охорони праці на конкретному підприємстві. Цей документ визначає порядок організації та проведення  навчання (спеціального навчання) і перевірки знань працівників з охорони праці,  організацію проведення інструктажів з охорони праці (вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового),  стажування, дублювання і допуск працівників до роботи.  
 • Вимоги до форми і змісту інструкцій з охорони праці, порядку їх розроблення,  затвердження та введення в дію,  реєстрації, обліку і видачі  на підприємстві, а також перегляду визначено у Положенні про розробку інструкцій з охорони праці (НПАОП 0.00-4.15-98), затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.1998 р. №9.
 • Умови проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах,  із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року, відповідно до ст.17 Закону України «Про охорону праці»,  Перелiк шкiдливих та небезпечних факторiв виробничого середовища i трудового процесу, при роботi з якими обов’язковий попереднiй (перiодичні) медичний огляд працівників, Перелiк робiт, для виконання яких є обов’язковим попереднiй (перiодичні) медичний огляд працівників, Перелiк загальних медичних протипоказань до роботи iз шкiдливими та небезпечними факторами виробничого середовища i трудового процесу наведено у Порядку проведення медичних оглядiв працiвникiв певних категорiй, затвердженому наказом МОЗ вiд 21.05.2007,          № 246 . Перелiк робiт, де є потреба у професiйному доборi , затверджено наказом МОЗ України та Держнаглядохоронпрацi України вiд 23.09.94 № 263/121.                                                   
 • Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту регламентується Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоровя при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці (НПАОП 0.00-7.17-18), затвердженими наказом Мінсоцполітики України  від 29 листопада 2018 р. № 1804 та Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості (НПАОП 0.00-3.07-09), затвердженими наказом Держгірпромнагляду України від 16.04.09 № 62 та галузевими нормами видачі ЗІЗ.
 • Основнi завдання i повноваження комiсiї з питань охорони працi мають вiдповiдати Типовому положенню про комiсiю з питань охорони працi пiдприємства (НПАОП 0.00-4.09-07), затвердженому наказом Держгiрпромнагляду № 55 вiд 21.03.2007 , а компетенцiя уповноважених найманими працiвниками — Типовому положенню про дiяльнiсть уповноважених найманими працiвниками осiб з питань охорони працi (НПАОП 0.00-4.11-07), затвердженому наказом Держгiрпромнагляду № 56 вiд 21.03.2007.
 • Предметом регулювання колективного договору є визначення соціальних і трудових прав та обов’язків між роботодавцями і працівниками.  Зокрема, у колдоговорі сторони передбачають забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці на рівні, не нижчому за передбачений законодавством, їх обов’язки, а також комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам, визначають обсяги та джерела фінансування зазначених заходів.
 • Фінансування охорони праці здійснюється роботодавцем. Для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, витрати на охорону праці становлять не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік.  На підприємствах, що утримуються за рахунок бюджету, розмір витрат на охорону праці встановлюється у колективному договорі з урахуванням фінансових можливостей підприємства, установи, організації.

Старосамбірське відділення 

УВД Фонду соціального страхування України у Львівській області

тел.0-238-21-4-91                         « повернутися до списку подій