Турківська районна рада

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА  КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА  «ТУРКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА   ЛІКАРНЯ» ТУРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Переглядів: 4827

ОГОЛОШЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА  КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА  «ТУРКІВСЬКА  ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА   ЛІКАРНЯ» ТУРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Відповідно до статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», Наказу МОЗ України від 31.10.2018 № 1977 "Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників та  рішення сесії Турківської районної ради № 730  від 20 грудня  2019 року «Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Турківська центральна районна лікарня» Турківської районної ради»:

КОНКУРСНА КОМІСІЯ ОГОЛОШУЄ конкурс на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Турківська центральна районна  лікарня» Турківської районної ради.

Конкурс оголошується на підставі рішення конкурсної комісії від 28.12.2019 (протокол № 1).

Повне найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Турківська центральна районна  лікарня» Турківської районної ради.

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: Україна, 82500, Львівська область,  Турківський  район, с Завадівка, вул.Військове  містечко, будинок 8 а.

Основні напрями діяльності закладу:

 Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством, вжиття заходів з профілактики захворювань населення, підтримки громадського здоров’я, організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування, управління охороною здоров’я району.

 Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

 • створення разом із Власником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;
 • надання пацієнтам відповідно до чинного законодавства послуг вторинної/спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, у тому числі невідкладної, необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду;
 • надання пацієнтам відповідно до чинного законодавства спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);
 • здійснення медичної практики для забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому кваліфікованої планової цілодобової стаціонарної, консультативно-діагностичної допомоги;
 • медична практика з надання вторинної, третинної (гемодіаліз) та інших видів медичної допомоги населенню;
 • плановий прийом хворих за направленнями;
 • надання вторинної (спеціалізованої) консультативно-діагностичної та стаціонарної допомоги населенню, невідкладної медичної допомоги хворим у відповідності до профілю відділень;
 • діяльність у галузі фармації, згідно чинного законодавства;
 • здійснення зубного протезування із застосуванням дорогоцінних металів;
 • забезпечення прав громадян на вільний вибір лікаря з надання медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;
 • організація надання медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
 • проведення профілактичних щеплень, які передбачені законодавством для вторинної медичної допомоги;
 • планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних(під час вагітності) станів;
 • консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних(під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;
 • організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну(високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;
 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
 • направлення на медико-соціальну експертну комісію осіб зі стійкою втратою працездатності;
 • участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
 • участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;
 • участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством.
 • участь у визначенні проблемних питань надання медичної допомоги у Турківському районі та шляхів їх вирішення;
 • визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною,своєчасною та якісною медичною допомогою;
 • моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;
 • забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;
 • зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;
 • закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;
 • координація діяльності лікарів із надання  медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами;
 • надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;
 • надання елементів паліативної допомоги в стаціонарних умовах пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;
 • інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

Предметом діяльності Підприємства можуть також бути інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України. Окремими видами діяльності Підприємство може займатись тільки на підставі дозволу (ліцензії), згідно з чинним законодавством України.

Додаються: Статут закладу, фінансовий  план та  структура  закладу.

 

Документи для участі в конкурсі приймаються  в робочі дні тижня упродовж 25 календарних днів з дня оприлюднення оголошення ( до 17 год 24.01.2020 включно). за адресою: 82500, Львівська обл., м. Турка, вул. Січових Стрільців, 62, приймальня Турківської районної ради.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

(03269) 3-12-93, 3-13-00, turka_rayrada@ukr.net

Контактні особи: Костишак В.М.,Лило М.М.

        Директор  підприємства повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Кваліфікаційні вимоги до претендента:

 Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».

Стаж роботи на керівних посадах: для закладів національного рівня - не менше 10 років, обласного рівня – 7 років, районного рівня – 5 років. Для керівників закладів охорони здоров’я, які надають тільки первинну медичну допомогу, – не менше 3-х років.

Умови оплати праці директора закладу:

За виконання обов’язків директора  нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:

посадового окладу;

підвищень посадового окладу (за наявність кваліфікаційної категорії, за роботу у шкідливих та важких умовах);

надбавок (за вислугу років, високі досягнення у праці, почесне звання тощо);

доплат (за науковий ступінь тощо);

премії, розміри якої залежать від особистого внеску в загальні результати роботи закладу. Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з уповноваженим органом управління;

допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання щорічної основної відпустки;

матеріальної допомоги у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік.

Типова форма контракту з керівником (додається)

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою (додається);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних (додається);

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду (додається);

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів (додається);

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Дата і місце проведення конкурсу: 30 січня 2020 року в кабінеті  заступника голови  Турківської районної ради« повернутися до списку новин